Password
Username
logo
เป็นหินสีเขียวอมฟ้า เป็นหินที่ช่วยสนับสนุน ความสามารถในหน้าที่ การงาน ทั้งการวางตัว การแสดงออก และการติดต่อสื่อสารกับผู้คน ช่วยให้กล้าแสดงออก ทางศิลปะ ดีสำหรับลำคอ และเส้นประสาท ทั้งหลาย

 

หินและพลอย เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ใช้ระยะเวลานานนักล้านปี และหินทุกก้อนจะมีเจ้าของอยู่ หากคุณรู้สึกชอบพออันไหน นั้นคือสิ่งที่บ่งบอกว่าหินยอมรับ และ อยากให้คุณ ดูแล